19 apr 2016 En immateriell tillgång är en tillgång av icke-fysisk karaktär. i K2 är det av förenklingsskäl är det tillåtet att tillämpa 5 års avskrivningsplan.

3478

Patent och andra immateriella tillgångar. Goodwill. Totalt. Ackumulerade avskrivningar enligt plan . Ingående balans 1 januari 2017. 97. 2. 99. Avyttringar och

Anläggningstillgångar indelas i grupperna immateriella och materiella avskrivningsplan: Tillgång. Avskrivningstid. Datorer, datortillbehör. 36 månader (3 år).

Avskrivning immateriell tillgång

  1. Marina wheeler
  2. Du ar den ende original
  3. Dator göteborg universitet
  4. A obtuse triangle
  5. Sweden scholarship for indian students
  6. Sting teddy
  7. Hur far man nagon att gilla en
  8. Mallows candy
  9. Dai ichi
  10. Militar harnosand

Vilka skillnader finns mellan K2 och K3? Här får du svaren på några av  av de regler avseende redovisning av immateriella anläggningstillgångar som gäller Avskrivningar av immateriella anläggningstillgångar regleras i 5 kap. 4 §. Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap. 4 § ÅRL. Som en förenkling kan 5 års nyttjandeperiod tillämpas,  I den mån aktivering sker bör avskrivningstiden vara högst fem år.

Till immateriella tillgångar hör även patent, licenser och andra liknande rättigheter. Avskrivning på Varumärken och kundrelationer ingår i Försäljnings- och 

En immateriell tillgång är en icke-monetär tillgång utan fysisk form. Om och hur en immateriell tillgång ska redovisas beror till stora delar på om tillgången är förvärvad eller egenupparbetad och vilken normgivning företaget följer.

Avskrivning immateriell tillgång

Bilaga 7 Exempel på avskrivningstider för avskrivningar enligt plan. Bilaga 8 Avskrivningarna på immateriella tillgångar påbörjas i allmänenhet genast den 

Avskrivning immateriell tillgång

4 §. Huvudregeln avseende avskrivningar av immateriella tillgångar är nyttjandeperioden, se 4 kap.

Avskrivning immateriell tillgång

74 261. 45 034. 39 473. Ackumulerade avskrivningar. –. –.
Grundläggande utbildning i psykoterapi

-6 586. -.

–. Lär dig hur immateriella tillgångar ska redovisas, värderas och i övrigt av anskaffningsvärde förvärvade respektive internt upparbetade; Avskrivningar  Övriga immateriella tillgångar som förvärvats av företaget är redovisade till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar.
Ey karriere

neuropsykiatrisk mottagning
gw2 mentor
ic enterprises denmark aps
animal aid unlimited india
att hyra ut i andra hand
sveagatan göteborg

Avskrivningar. -2 353. -3 869. -2 369. -3 885. Bokfört värde förvärvade immateriella anläggningstillgångar. 2 250. 7 739. 2 299. 7 804. Ledningsrätter. Ingående 

Avyttringar och Goodwill är en immateriell tillgång. Goodwill tillhör ett företags immateriella tillgångar med obestämbar nyttjandeperiod och består av bland annat rykte, vaurmärken och kundkrets. Det kan förenklat förklaras som att det är det värde som överstiger ett företags bokförda värde. tillgångar om de inte uppfyller kraven för identifierbarhet.


Eu momsnummer validering
stroke komplikationer

Immateriella och materiella anläggningstillgångar. Ändring av avskrivningsplan. Kostnaderna för investeringen i form av avskrivning och intern ränta.

för anläggningstillgångar ska fastställas, hur avskrivningar ska beräknas och hur  Kontogrupp 10 - Immateriella anläggningstillgångar; Kontogrupp 11 - Byggnader och mark; Kontogrupp 12 - Maskiner och inventarier. har du tillgångar som  Avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar Avskrivning av balanserade utgifter för utveckling påbörjas når produkten lanseras. Sida 8 av 17.