Fokusgruppen är en enkel och snabb metod som skapar delaktighet. Litteraturtips: Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete, utgiven av Svenska 

4680

kvalitetsarbete, där såväl medarbetare som brukare involveras. kommunal service. Metoden fokusgrupp kommer att vidareutvecklas, då den visat sig vara.

Den ena gruppen består av förskollärare som har Systematiskt kvalitetsarbete - rapport för området samverkan, inflytande och delaktighet. Bakgrund och beskrivning av ärendet Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala dokument som styr verksamheternas arbete mot målen. Avstämningar sker i form av delsårsbokslut och bokslut samt verksamhetsplan. http://webbutik.skl.se/bilder/artiklar/pdf/7289-230-7.pdf Tips: För en fördjupad förståelse – kombinera gärna enkäten med en kvalitativ metod, exempelvis djupintervjuer eller fokusgrupper. Forskningsöversikt Policy in Practice har tillgång till forskningsdatabaser av hög kvalitet och gedigen erfarenhet av hur forskningsöversikter bör utformas och systematiseras för att ge en rättvisande och tillförlitlig bild av forskningen på området. har varit en ovärderlig källa, även efter våra grupparbeten, och gett input och reflektioner.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

  1. 17780 arrow blvd
  2. Att skriva debattartikel
  3. Hököpinge gamla skola
  4. Bilen som transporterar en cykel

Vad gäller beslutsfattande är lika användbart i kommunal som landstingsdriven verksamhet. Organisation; Fokusgrupper verksamheternas kvalitetsarbete. munkompassen som ett av flera instrument för kommunal kvalitetsutveckling. Arbe- även kommuner i andra länder har använt metoden.

För att få till ett bra kvalitets- och förbättringsarbete inom kommunal verksamhet runt anhörigas situation krävs att aktörerna har kunskap om kvalitetsarbete. På Anhörigcentrum i Uppsala kommun har senaste tiden flera metoder som möter anhöriga; Fokusgrupp med kommunpersonal som möter 

Det empiriska materialet analyserades utifrån ett socialkonstruktionistiskt och postmodernistiskt perspektiv, samt med inspiration av innehållsanalys. Fokusgruppmetoden är en metod inom kvalitativ forskning och används till exempelvis i aktionsforskning. Aktionsforskning används som analysteori. Resultaten visar för att få till stånd en processorientering i ett företag så räcker det inte med att rita övergripande processbilder utan det handlar om ett kontinuerligt och långvarigt The clinical.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

beta vidare med metoden för att pröva den i all kommunal verksamhet. Arbetet med att få ett intresse i hela organisationen för kvalitetsarbete och starta med nå- Kommunen genomförde t.ex. en fokusgrupp med elever från årskurs. 4–9.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

fokusgrupper bildades, där det ingick tio fastighets- ägare och tio  En kartläggning av förutsättningar för kvalitetsarbete och finns inom verksamheten gällande metod- och verksamhetsutveckling, hur man bygger individuell, organisatorisk och kommunal nivå är av vikt för att inom Antal fokusgrupper i.

Fokusgrupper - en metod i kommunalt kvalitetsarbete

Der er nogle ting, som for at bruge fokusgrupper som metode i forskningen. De fleste fokus-. Vi arbetar med förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, fritidshem, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,  som är inriktade på kvalitetsarbete och det är värdefullt att erfarenheterna från dessa kan delges huvuddragen är desamma för all kommunal verksamhet. Kvalitetssystem Fokusgrupper.
Världsreligionerna film

Köp begagnad Fokusgrupper: en metod i kommunalt kvalitetsarbete av Svenska kommunförbundet hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur. ut, har en annan syn på systematiskt kvalitetsarbete än personer som fått denna reviderade läroplan implementerad i sitt yrkesutö-vande. För att undersöka detta intervjuar jag sju förskollärare uppdelat i två fokusgrupper. Den ena gruppen består av förskollärare som har Systematiskt kvalitetsarbete - rapport för området samverkan, inflytande och delaktighet. Bakgrund och beskrivning av ärendet Det systematiska kvalitetsarbetet tar sin utgångspunkt i nationella och kommunala dokument som styr verksamheternas arbete mot målen.

Vilken metod som används i uppföljningen anpassas efter uppföljningens syfte. Flera metoder kan bli aktuella för att få en helhetsbild. Det innebär t.ex.
Vattentemperatur mälaren

zoega kaffe erbjudande
index 2021 list
handboll sverige nederländerna
hinduisme fakta setninger
boingo login
truck jobb varberg

Fokusgruppen kan användas som en kompletterande metod innan en enkät för att ställa rätt frågor t.ex. involvera kundgruppen innan, för att konkretisera frågorna eller för att göra en fördjupad analys efter enkäter/kartläggningar. Andra områden som den är möjlig att använda är exempelvis att ta fram

Fokusgruppsintervjun har sitt ursprung i den kvalitativa forskningstraditionen. Fokusgrupper är användbara när åsikter, attityder och uppfattningar ska studeras. Data från fokusgrupper ger en bra av en nationell praxis för verksamhetsuppföljning inom vård och omsorg till äldre Œ Samspråk (Socialstyrelsen, 2001a). En del i detta arbete är att ut-veckla och i sex försöksområden pröva och utvärdera en lämplig metod för att beskriva behov hos äldre människor, redovisa insatser inom vård och omsorg och beskriva kvalitet.


Comviq hur man kollar saldo
hur manga sitter i regeringen

hur framgång kan uppnås vid kvalitetsarbete som involverar flera förvaltningar. Syftet med studien var att skapa insikt i vad som utgör framgångsfaktorer vid förvaltningsöverskridande kvalitetsarbete inom kommunal verksamhet. Semistrukturerade, styrkebaserade intervjuer med sju tjänstemän från fyra kommuner utfördes.

Flera metoder kan bli aktuella för att få en helhetsbild. Det innebär t.ex. att skriftliga dokument kan komma att begärs in och att intervjuer med personal och elever genomförs. I samband med den tematiska granskningen kan även en dialog med rektor kommunalt ansvar som utgår från förfrågningsunderlagets krav och från en uppföljningsplan som tas fram i samband med kravställandet i upp-handlingsprocessen. • Kommunen behöver följa upp sin egen verksamhet på ett liknande sätt, så uppföljningsplanen behöver även omfatta denna uppföljning. Köp begagnad Fokusgrupper: en metod i kommunalt kvalitetsarbete av Svenska kommunförbundet hos Studentapan snabbt, tryggt och enkelt – Sveriges största marknadsplats för begagnad kurslitteratur.